Klauzula monitoring

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach                            ul. Polna 3, 59-100 Polkowice, tel. 767249900 (sekretariat).

2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania    z praw związanych z ich przetwarzaniem można się skontaktować z inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach poprzez adres:

•          adres e-mail: (iod@kwpsp.wroc.pl).

•          adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ul Borowska 138, 50-552 Wrocław.

3) Przetwarzanie Państwa danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia komendy oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie komendy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe  RODO i obejmuje:

4) Dane osobowe w postaci Państwa wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz. Kamery nie rejestrują dźwięku.

5) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 30 dni.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:

– prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

– do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

– do ograniczenia przetwarzania danych;

– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

9) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

10). Na terenie komendy znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

Aktualizacja: 18 czerwca 2019r., godz: 23:22
Aktualizowany przez: Koladyński Dawid