PETYCJE

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej.

  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:
  Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
  Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.).
  Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.
  Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności: Zmiany przepisów prawa. Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję. Życia zbiorowego. Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
  Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.(Art. 6 ust. 1.)   Elementy składowe petycji reguluje Art. 4. Petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób). dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail. tytuł petycji. wskazanie adresata petycji. wskazanie przedmiotu petycji. uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów). pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.
  Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KW PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.
  Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.  
Petycje można składać:
– listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Polkowicach, ul. Polna 3, 59-100 Polkowice,
– osobiście w Sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach, ul. Polna 3, 59-100 Polkowice, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,
– za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kppolkowice@kwpsp.wroc.pl (z zaznaczeniem w tytule),
– faxem na nr (76) 724 99 14  
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


W latach 2015 – 2019  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach.
Aktualizacja: 14 lipca 2020r., godz: 15:59
Aktualizowany przez: Koladyński Dawid