ZAŁATWIANIE SPRAW

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach Polkowicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (czwartek od godz. 15:00 do godz. 16:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem komendanta powiatowego PSP. Telefon kontaktowy: (76) 724 99 00.   W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Sekcja kwatermistrzowsko – kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Telefon kontaktowy: (76) 724 99 04.      
Skargi/wnioski można składać:
– listownie na adres Komenda Powiatowa PSP w Polkowicach, ul. Polna 3, 59-100 Polkowice,
– osobiście w Sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach, ul. Polna 3, 59-100 Polkowice, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,
– za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kppolkowice@kwpsp.wroc.pl,
– faxem na nr (76) 724 99 14,
– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Sekcją finansowo – kadrową. Telefon kontaktowy:(76) 724 99 04.  

Skarg/wniosków nie można złożyć telefonicznie.
Skarga/wniosek powinny zawierać: imię i nazwisko wnoszącego, dokładny adres do korespondencji.
Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Aktualizacja: 17 stycznia 2020r., godz: 09:29
Aktualizowany przez: Koladyński Dawid